Login
Palvelutunnus
Kirjaudu

Huom.! Torstaina 2.4.2015 HetaHelp palvelee poikkeuksellisesti vain klo 9-10 ja jäsenten puhelinneuvonta on kokonaan suljettu.

HetaHelp

kaikille avoin neuvontapuhelin
arkisin klo 9-12
puh. 02 4809 2401

Jäsenten puhelinneuvonta

tiistaisin ja torstaisin
klo 13-15
puh. 02 4809 2401

Huom.! Jäsenet voivat käyttää sekä HetaHelpiä että vain jäsenille tarkoitettuja puhelin-aikoja.

Heta Facebookissa

Heta Twitterissä

 


Heta-Liiton kevätkokous 11.4.2015
Hyvät Hetan jäsenet,

tervetuloa Hetan sääntömääräiseen kevätkokoukseen lauantaina 11.4.2015 klo 13.00! Kokous järjestetään Tampereella hotelli Cumulus Koskikadussa (osoite: Koskikatu 5, 33100 Tampere).

Kokouksessa on paikalla yleisavustaja. Toivomme ilmoittautumiset 7.4. mennessä joko Hetan nettisivujen kautta palvelutunnuksen avulla tai ottamalla yhteyttä Hetan toimiston asiakaspalveluun (heta@heta-liitto.fi, puh. 02 4809 2400 arkisin klo 9-11). Kokouskutsun yhteydessä on lähetetty kaikille jäsenille palvelutunnus joko sähköpostitse tai, jos jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta, kirjepostilla.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2014
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta 2014 ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen

Lämpimästi tervetuloa hetalaisten yhteiseen tapaamiseen päättämään tärkeistä asioista!

Heta-Liitto kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle Kemin ja Lohjan vammaispalveluista
Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry on 16.3.2015 jättänyt eduskunnan oikeusasia-miehelle kaksi kantelua, jotka koskevat henkilökohtaisen avun eri järjestämistapojen saatavuutta, palkan-laskennan järjestämistä ja työehtosopimuksen noudattamista Kemissä ja Lohjalla. 

Kemin henkilökohtaisen avun toimintaohjeessa useita ongelmia

Heta-Liitto on huomannut, että Kemin henkilökohtaisen avun toimintaohje sisältää useita lainvastaisia kohtia. Ohjeiden perusteella kunnan asukas saa virheellisiä tietoja henkilökohtaisen avun järjestämisestä ja mahdol-lisuudesta päästä palvelun piiriin.

Henkilökohtainen apu on ollut Kemissä saatavilla pääsääntöisesti vain siten, että vaikeavammainen henkilö toimii itse avustajansa työnantajana. On mahdollista, että vammainen henkilö on tahtomattaan joutunut työnantaja-asemaan eikä hänen omaa mielipidettään ole kuultu.

Lisäksi henkilökohtaisen avun toimintaohjeessa virheellisesti väitetään, että henkilökohtaisen avun myöntä-minen edellyttää vaikeavammaiselta henkilöltä kykyä ja halua toimia työnantajana. Subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun on turvattu vammaispalvelulaissa riippumatta siitä, kykeneekö tai haluaako vaikea-vammainen henkilö toimia työnantajana. 

Lohjalla palkat viivästyvät eivätkä kaupungin rahat riitä tilitoimiston palveluihin

Toinen Heta-Liiton tekemä kantelu koskee henkilökohtaisten avustajien palkanmaksua ja palkkahallinnon järjestämistä Lohjalla. Kantelussa Heta-Liitto pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä myös esittämään hyvitystä niille vaikeavammaisille, jotka ovat itse vastanneet palkkahallinnon järjestämisestä tai joiden henkilökohtais-ten avustajien palkat ovat viivästyneet.

Lohjan kaupunki on tällä hetkellä järjestänyt henkilökohtaisten avustajien palkanmaksun siten, että työnan-tajien puolesta palkanlaskennan hoitaa kaupungin kilpailuttama tilitoimisto. Osa työnantajista hoitaa kuiten-kin palkkahallinnon itse. Kaupunki on ilmoittanut Heta-Liitolle, että tilitoimiston käytöstä aiheutuvia kuluja ei ole ”nykyisessä taloudellisessa tilanteessa” mahdollista lisätä. Jatkossa kaupunki pyrkisi ohjaamaan työnanta-jia hoitamaan palkanlaskennan itse. 

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus tarvittaessa ohjata ja auttaa vaikeavammaista henkilöä avustajan palk-kaukseen liittyvissä asioissa. Heta-Liitto katsoo, että vammaispalvelulain ja sosiaalihuollon muun lainsäädän-nön tarkoitusten toteutuminen edellyttää sitä, että henkilökohtaisen avustajan työnantajan on mahdollista saada palkkahallinto järjestetyksi kunnan korvaamana. Kunta ei voi edellyttää, että henkilökohtaisen avun käyttäjä tai hänen omaisensa hoitaisivat palkkahallinnon itse. 

Ongelmana Lohjalla on myös se, ettei kunta noudata työehtosopimuksen mukaista palkanmaksun aikataulua. Heta-Liitto muistuttaa, että työehtosopimus sitoo työnantajaa myös palkanmaksun aikataulun osalta ja kun-nan tulee mahdollistaa työehtosopimuksen toteutuminen.

Hetan ensimmäinen opetusvideo on julkaistu. Millaista on henkilökohtaisen avustajan työnantajuus?

Miten toimii henkilökohtaisen avun työnantajamalli?
Mitä tarkoitetaan työelämän peruspelisäännöillä?
Miten työnantajan ja työntekijän suhde eroaa muista ihmissuhteista?
Miten erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin kannattaa valmistautua henkilökohtaisen avustajan kanssa?

Heta-Liiton toteuttama ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama opetusvideohanke on edennyt siihen pisteeseen, että ensimmäinen opetusvideo on nyt kaikkien katsottavissa ja hyödynnettävissä. Videon ”Työsuhteen pelisäännöt ja roolit” voi katsoa Työnantajalle-sivulla tai Hetan YouTube-kanavalla. Huom.! Videon tekstityksen saa päälle ja pois videoruudun oikean alakulman valikosta.

Ensimmäisellä videolla käsitellään työsuhteen pelisääntöjä, joita määrittävät lainsäädäntö, työehtosopimus, työsopimus sekä tietysti työantajan ja työntekijän jokapäiväinen toiminta. Videolla käydään läpi henkilökohtaisen avun työnantajamallin perusperiaatteita sekä työnantajan ja työntekijän oikeudellisia ja sosiaalisia rooleja.

Asiantuntijoina videolla esiintyvät psykologi Susa Kalliomaa ja valmentaja, kouluttaja Marika Tammeaid. Lisäksi videon tuotantovaiheessa asiantuntijoina ovat toimineet Hetan lakimiehet. 

Keräämme videosta palautetta Webropol-kyselyllä. Palautteen voi jättää nimettömänä, ja sitä hyödynnetään seuraavien videoiden teossa sekä Raha-automaattiyhdistykselle raportoinnissa. Palautetta voi lähettää myös sähköpostitse Hetan tiedottajalle (katja.keto@heta-liitto.fi).


Heta-Liitto kanteli Helsingin vammaispalvelun henkilökohtaisen avun oppaasta - Oppaassa räikeitä asiavirheitä

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto on 3.3.2015 tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Helsingin vammaispalvelun asiakirjasta ”Opas henkilökohtaisten avustajien työnantajille Helsingissä”. Heta-Liitto on käynyt oppaan läpi ja arvioinut sen asiasisältöä oikeudellisesta näkökulmasta. 

Heta-Liitto katsoo, että oppaassa on lukuisia asiavirheitä, jotka ovat omiaan johtamaan vaikeavammaista työnantajaa harhaan. Esimerkiksi työsopimuksen irtisanomiseen liittyen oppaassa on väärää tietoa. Suoranaisten asiavirheiden lisäksi opas sisältää lakiin perustumattomia kannanottoja tiettyjen kustannusten korvattavuuteen. Esimerkiksi oppaan mukaan helsinkiläiset vaikeavammaiset, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua matkalla, voivat saada taloudellista tukea henkilökohtaiseen apuun ulkomaan loma- tai virkistysmatkojen osalta vain 1-2 kertaa vuodessa. Tällainen rajaus ei Heta-Liiton näkemyksen mukaan perustu lakiin.

Kuntalain, sosiaalihuollon asiakaslain ja vammaispalvelulain perusteella vammaispalvelulla on varsin laaja tiedottamis-, neuvonta-, ohjaus- ja auttamisvelvollisuus. Näiden toteuttamisessa annettujen tietojen tulee olla oikeita ja ymmärrettäviä. Heta-Liiton käsityksen mukaan Helsingin vammaispalvelun opas ei täytä lain velvoitteita ja on omiaan vaarantamaan vaikeavammaisten helsinkiläisten oikeuden perustuslain turvaamaan oikeuteen välttämättömään huolenpitoon.  Tämän vuoksi opas on nyt saatettu laillisuusvalvojan käsittelyyn eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Oppaaseen voi tutustua Helsingin kaupungin internetsivustolla.

Hetan kantelu: pdf-tiedosto, rtf-tiedosto


Auta meitä kehittämään Heta-Liiton palveluita!

Heta-Liitto pyytää jäseniään ja asiakkaitaan vastaamaan kyselyyn, jonka avulla Heta-Liitto kehittää Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa HetaHelp!-palvelua vastaamaan paremmin palvelun kohderyhmien tarpeita. Jokainen vastaus ja pienetkin toiveet ovat arvokkaita!

Pääset vastaamaan kyselyyn Webropolissa.

Muille kuin Heta-Liiton jäsenille kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Niille työnantajille, jotka eivät ole Heta-Liiton jäseniä, on muutama lisäkysymys Heta-Liiton jäsenyyteen liittyen. Heta-Liiton jäsenille on lisäksi kysymyksiä Jäsenten lakipalveluihin ja toimiston asiakaspalveluihin liittyen. Heillä kyselyyn vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia.  

Vastaajien kesken arvotaan kaksi 50 euron lahjakorttia. Lahjakortti arvotaan niiden vastaajien kesken, jotka haluavat kirjata kyselyyn nimensä ja yhteystietonsa. Nimiä ei tulla käyttämään missään muussa tarkoituksessa, esim. kyselyn tulosten raportoinnissa ei tule näkyviin vastaajien nimiä eikä asioita, joiden pohjalta olisi pääteltävissä vastaajan henkilöllisyys.

Vastaathan kyselyyn 15.3.2015 mennessä.


Heta-Liitto on huolissaan vammaislainsäädännön valmistelusta

Vammaislainsäädännön uudistaminen on edelleen kesken, ja Heta on huolissaan lainvalmistelusta. Haluamme varmistaa, että henkilökohtaisen avun työnantajamallia koskeva sääntely saadaan täsmälliseksi, jotta se on myös toteutuksen kannalta toimiva. 

Heta tapasi keskiviikkona 17.12.2014 akatemiaprofessori Kaarlo Tuorin, työoikeuden professori Seppo Koskisen ja presidentti Pekka Hallbergin, ja kävi heidän kanssaan hyvän keskustelun henkilökohtaisen avun työnantajamallia koskevan lainsäädännön ongelmista. Palaverissa Tuorin, Koskisen ja Hallbergin kanssa teimme hyvän suunnitelman siitä, miten tästä päästään eteenpäin. Kuulette pian lisää!


Vasemmalta presidentti Pekka Hallberg, lakimies Tanja Alatainio, lakimies Jukka Kumpuvuori, Heta-Liiton hallituksen jäsen, puheenjohtaja 1.1.2015 alkaen Sanna-Kaisa Patjas, työoikeuden professori Seppo Koskinen, akatemiaprofessori Kaarlo Tuori, Heta-Liiton puheenjohtaja Jarmo Tiri.


Heta-Liitolle valittiin puheenjohtajisto ja hallitus vuosiksi 2015-2016

Heta-Liiton syyskokous pidettiin 20.11.2014 Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.

Heta-Liiton puheenjohtajaksi vuosiksi 2015-2016 valittiin hyvinkääläinen Sanna-Kaisa Patjas, joka on toiminut Hetan hallituksessa viimeiset kaksi vuotta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kenneth Ekholm Sipoosta.

Hallituksen jäseniksi valittiin Jan Hänninen, Pyry Niemelä, Pirjo Viitanen sekä varajäseneksi Pekka Sutinen.


Heta-Liiton puheenjohtaja 2015-2016 Sanna-Kaisa Patjas


Heta-Liiton uusi hallitus vasemmalta oikealle: varapuheenjohtaja Kenneth Ekholm, varajäsen Pekka Sutinen, puheenjohtaja Sanna-Kaisa Patjas ja hallituksen jäsenet Pyry Niemelä, Pirjo Viitanen ja Jan Hänninen

 


Tervetuloa Hetan syyskokoukseen 20.11. klo 17.30!

Heta-Liiton sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 20.11.2014 klo 17.30 Helsingissä Kampin palvelukeskuksessa (Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki). Paikka on esteetön ja paikalla on yksi yleisavustaja. Kokouksessa mm. vahvistamme Hetan toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet ensi vuodelle. Lisäksi valitsemme Hetan hallitukseen kahden vuoden kaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kolme muuta hallituksen varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen. Kokouksessa päätetään siis merkittävistä asioista, joten on tärkeää olla paikalla tekemässä yhteisiä päätöksiä! Läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla jäsenillä, mutta äänioikeus on vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä.

Kaikille Hetan jäsenille on lähetetty kokouskutsu joko kirjepostina tai sähköpostina. Kutsun mukana on lähetetty palvelutunnus, jonka syötettyäsi tämän sivun vasemman laidan kenttään pääset ilmoittautumaan kokoukseen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.11.2014.

Kokouskutsun yhteydessä lähetimme kaikille hetalaisille soveltamisalalomakkeen. Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen soveltamisala muuttui 1.6.2014. Heta-Liitto ja JHL ovat sopineet seuraavansa, kuinka paljon soveltamisalan muutoksen perusteella Heta-Liittoon tulee uusia jäseniä. Toivomme siis niitä työnantajia, jotka eivät saa korvausta vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin, toimittamaan lomakkeen täytettynä Hetan toimistoon. Tiedon voi ilmoittaa myös soittamalla (arkisin klo 9-11 puh. 02 4809 2400).


Heta-Liitto ottaa neuvontapalveluissaan käyttöön suojatun sähköpostin

Heta–Liitto lähettää maanantaista 3.11. lähtien oikeudellista neuvontaa tai muuten luottamuksellista tietoa sisältävät sähköpostit niin sanottuna suojattuna sähköpostina. Suojattu sähköposti otetaan käyttöön vahvistamaan entisestään tietoturvaa. Jäsentiedotteet ja muu ajankohtaistiedotus lähetetään edelleen normaalisti sähköpostitse.

Näin toimit suojatun sähköpostin kanssa:
- Avaa suojattu viesti sähköpostilaatikkoosi tulleen ilmoituksen linkistä.
- Viesti säilyy annetussa osoitteessa 14 vuorokautta lähetyspäivästä. 
- Viestin voi avata uudelleen vain siltä laitteelta, jolta se ensimmäisen kerran avataan. 
- Kun haluat säilyttää viestin, voit tallentaa viestin omalle koneellesi tai tulostaa sen.
- Osoitteesta alavastaa@heta-liitto.fi tulleeseen sähköpostiin ei voi vastata. Vaikka saamasi sähköpostin lukutilassa näkyvät painikkeet ”vastaa” ja ”vastaa kaikille”, osoitteeseen alavastaa@heta-liitto.fi lähetetyt viestit eivät välity kenellekään.
- Mikäli haluat esittää Hetan lakimiehille lisäkysymyksen tai kokonaan uuden kysymyksen, ole yhteydessä HetaHelp!-neuvontapalveluun tai sähköpostineuvontaan (vain jäsenet).

Tarkemmat ohjeet suojatun sähköpostin lukemisesta: pdf ja rtf


Heta-Liitto lausui SOTE-uudistuksesta

Heta–Liitto antoi lausuntonsa meneillään olevasta SOTE-uudistuksesta sosiaali- ja terveysministeriölle 14.10.2014. Lähtökohdiltaan Heta pitää SOTE-uudistusta myönteisenä mahdollisuutena. On kuitenkin ongelmallista, että lakiluonnoksen perusteluissa ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen tehostaminen on sinällään toivottavaa. Heta-Liitto kuitenkin korostaa, että uudistuksen yhteydessä tulee ehdottomasti varmistua siitä, että tehokkuus haetaan hallinnollisista prosesseista, ei itse palvelujen tuottamisesta.

Keskittäminen kasvattaisi erityisosaamista

SOTE-uudistus mahdollistaa tehtäväkokonaisuuksien keskittämisen ja toisaalta myös nk. teemalliset kuntayhtymät.

Lakiluonnoksessa mainitut keskittämismahdollisuudet ovat Hetan mielestä myönteinen suunta, mutta niihin liittyviä termejä tulee selventää. Kunhan keskittämisen perusteet säädetään lailla, Heta katsoo, että henkilökohtaisen avun työnantajamallin hallinnollisen toimeenpanon keskittäminen valtakunnallisesti olisi hyvä ratkaisu. Hallinnollisilla toimeenpanoilla tarkoitamme esim. palkkahallinnon hoitamista sekä ohjaus- ja auttamisvelvoitteesta huolehtimista.

Myös nk. teemalliset kuntayhtymät ovat Hetan mielestä lähtökohdiltaan hyvä ratkaisu. Tällä tarkoitetaan esim. henkilökohtaisen avun keskittämistä tiettyyn kuntayhtymään. Tällainen keskittäminen olisi henkilökohtaisen avun työnantajamallin kannalta erittäin toivottavaa. Se edesauttaisi mm. palvelusuunnitelmaprosessissa tarvittavan erityisosaamisen kasvattamista. Heta kuitenkin korostaa, että alueellisen yhdenvertaisuuden sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi tulisi laissa säätää tarkemmin, millaisissa tilanteissa palveluita voidaan järjestää teemallisen kuntayhtymän kautta. Erittäin tärkeää on huomioida, että jos henkilökohtaista apua keskitetään teemallisiin kuntayhtymiin, tulee kuntayhtymällä todella olla riittävä osaamistaso kyseisen palvelun tuottamiseen. 

Subjektiivisten oikeuksien toteutuminen ja osallistamismahdollisuudet taattava

Lisäksi Heta esittää huolensa siitä, että hallituksen esitysluonnoksessa ei ole huomioitu subjektiivisten oikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveysalueiden rahoituksessa. Rahoituksen järjestämistapa ei saa vaikuttaa subjektiivisten oikeuksien tai ylipäätään sosiaalipalvelujen tosiasialliseen toteutumiseen.

Huomionarvoista on myös, että YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisia koskevaa päätöksentekoa tehdessä tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen kanssa.

Lue koko lausunto pdf-tiedostona tästä.


Mediassa keskustelunaiheena Turun kaupungin epäselvä tapa järjestää henkilökohtaista apua

Turun Sanomat uutisoi 29.9.2014 Turun kaupungin tavasta järjestää henkilökohtaista apua työnantajamallilla ja avustajapalvelulla. Turun Sanomien artikkelissa tuodaan esiin, että joissakin tapauksissa vaikeavammaiset pakotetaan työnantajamalliin vastoin heidän haluaan tai kykyään toimia työnantajana. Esimerkkinä artikkelissa käytetään Turun kaupunkia, jossa on huhtikuuhun 2014 asti ollut käytössä nk. avustajapalvelu. Kyse on henkilökohtaisen avun järjestämistavasta, jota vammaispalvelulaki ei tunnista ja joka on työlainsäädännön vastainen.

Kuten Turun Sanomien artikkelissa kerrotaan, Turussa on huhtikuuhun 2014 asti satojen vaikeavammaisten avustajat työskennelleet avustajapalvelun nimissä ilman työsopimuksia. Turun kaupungin mukaan avustajan palkkaaminen toimeksiantosuhteeseen ei synnytä työsuhdetta. Heta-Liiton näkemyksen mukaan tilanne oli lainvastainen, ja Heta-Liitto teki asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Huhtikuussa 2014 Turun kaupunki korjasi avustajapalveluksi kutsumaansa käytäntöä siten, että siinä alettiin noudattaa työlainsäädäntöä. Tuolloin kaupunki ei kuitenkaan tehnyt vaikeavammaisista avun saajista yksilökohtaisia arvioita, kuten laki velvoittaa, vaan muutti kaikki toimeksiantosopimuksella henkilökohtaisen avustajan saaneet suoraan omien avustajiensa työnantajiksi. Näin ollen vaikeavammaiset eivät tulleet kuulluksi, haluavatko he ryhtyä työnantajiksi tai soveltuvatko he työnantajiksi. Heta-Liitto on tehnyt myös tästä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja pyytänyt selvittämään, onko Turun kaupunki toiminut laillisesti.

Uutisoimme aiheesta lisää, kun eduskunnan oikeusasiamies on käsitellyt tekemämme kantelut.


Avustajien palkkoja korotetaan työehtosopimuksen mukaisesti lokakuussa

Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen (1.6.2014–31.3.2016) 10 § mukaan työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.10.2014 0,12 € / tunti.

Palkankorotus koskee vain niitä työntekijöitä, jotka ovat Heta-Liittoon kuuluvan työnantajan työntekijöitä. Hetan jäsenten kannattaa muistuttaa palkanlaskentaa hoitavaa tahoa (kunnan palkanlaskenta tai tilitoimisto) sekä kunnan vammaispalvelua palkankorotuksesta.


Heta-Liiton lausunto Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle
Heta-Liitto lausui perjantaina 19.9.2014 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pyynnöstä hallituksen esityksestä, joka koskee kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymistä ja lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista. Hallituksen esitys, josta Heta-Liiton lausuntoa pyydettiin, on saatavissa eduskunnan verkkosivulta.

Heta-Liitto arvostaa, että valiokunta on antanut liitolle mahdollisuuden lausua käsityksensä asiasta. Heta-Liitto pitää kuitenkin ongelmallisena, että vammaisjärjestöjä kuullaan vasta, kun hallituksen esitys on jo laadittu. Mielestämme on tärkeää, että kaikessa lainvalmistelussa, jossa on kytköksiä henkilökohtaisten avustajien työnantajamalliin, aina jo varhaisessa vaiheessa selvittäisiin kytkösten vaikutukset työnantajien asemaan. Joka tapauksessa Heta katsoo, että ILO:n kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan yleissopimuksen ratifiointi parhaimmillaan selventää henkilökohtaisen avun työnantajamallin oikeustilaa. 

Hallituksen esityksen vaikutukset henkilökohtaisten avustajien työantajiin tulee selvittää paremmin kuin tähän mennessä on selvitetty. Hallituksen esityksessä henkilökohtaisen avun ja kotitaloustyön välinen suhde jää liian epäselväksi. Esityksessä jää epäselväksi mm. jaksotyön ja yötyön mahdollisuus. Siitä ei esimerkiksi selviä, onko jaksotyön teettäminen henkilökohtaisille avustajille mahdollista, sillä on kokonaan ratkaisematta, lasketaanko henkilökohtainen apu tässä kohtaa kotitaloustyöksi. Yötyön osalta epäselväksi jää, onko sen teettäminen mahdollista henkilökohtaisille avustajille, sillä hallituksen esityksessä puhutaan hoitotyöstä, jota henkilökohtaisen avustajan työ ei vammaispalvelulain valossa kuitenkaan lähtökohtaisesti ole.

Heta pitää tärkeänä, että jaksotyö ja yötyö olisivat mahdollisia henkilökohtaisille avustajille. Nyt tehtävä lainvalmistelu mahdollistaisi asian selvittämisen, mutta sitä ei ole tehty, vaan asia on jätetty epäselväksi. Yleisesti kaikki säännökset, jotka ovat tulkinnallisesti epävarmoja, lisäävät henkilökohtaisten avustajien työnantajien riskejä. Työnantajamallia koskevilla säännöksillä on tarkoitus turvata välttämätön huolenpito eli kyse on yksilön perusoikeuksista. Perusoikeusnäkökulmasta ongelmallisena voidaankin pitää sitä, jos tämän kaltaisissa lakihankkeissa ei kiinnitetä riittävästi huomiota säännösten konkreettiseen soveltamisalaan. Toivottavana ei voida pitää sitä, että tämän kaltaisten epäselvyyksien vuoksi esimerkiksi jaksotyön teettämisen mahdollisuus henkilökohtaisen avustajan työssä ratkeaisi vasta tuomioistuinprosessissa.

Lue koko lausunto tästä pdf-tiedostona.

Heta-Liitto ja Invalidiliitto luovuttivat STM:lle työnantajamallin korjaussarjan

 

Heta-Liitto ja Invalidiliitto luovuttivat sosiaali- ja terveysministeriölle henkilökohtaisen avun työnantajamallin korjaussarjan.

Vammaislainsäädännön uudistus on kesän aikana edennyt siihen asti, että sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi heinäkuussa lakiluonnoksen. Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry ja Invalidiliitto ry vaativat muutoksia lakiluonnokseen ja erityisesti työnantajamalliin liittyviin säädöksiin. Järjestöt luovuttivat sosiaali- ja terveysministeriölle henkilökohtaisen avun työnantajamallin säännösluonnokset tiistaina 2.9.2014.

Säännösluonnokset pohjautuvat Tanja Alatainion ja Jukka Kumpuvuoren oikeustieteelliseen tutkimukseen ”Vieteriukkodilemma” sekä Heta-Liiton neuvontatoiminnassa saatuihin asiakastapauksiin. Esitystä on käsitelty myös laajapohjaisessa vammaisjärjestön asiantuntijakokouksessa elokuussa 2014.

Heta-Liiton ja Invalidiliiton mielestä on tärkeää, että vammaisille henkilöille on saatavilla heidän tarpeensa mukainen henkilökohtaisen avun järjestämistapa. Nykyisessä vammaispalvelulaissa henkilökohtaisen avustajan työnantajamallista on erittäin niukat säädökset. Heta-Liiton lakimiesten tekemässä tutkimuksissa tämän todettiin aiheuttavan moninaisia ja vakavia perusoikeudellisia ongelmia. Monista aivan keskeisistä henkilökohtaisen avun asioista puuttuu säätely kokonaan. Säätelyn niukkuus johtaa vaikeaan lain tulkintaan niin kunnissa kuin vammaisten osalta. Tästä syntyy käytännön toiminnassa epätietoisuutta, turvattomuutta sekä merkittäviä taloudellisia riskejä ja vahinkoja. Järjestöt ehdottavat selkeämpää ja yksityiskohtaisempaa säätelyä henkilökohtaisen avun työnantajamallille. Se vähentäisi malliin liittyviä riskejä ja antaisi selkeät raamit kuntien toiminnalle. Nyt on aika toteuttaa henkilökohtaisen avun korjaussarja!

Tiistaina 2.9.2014 Heta-Liitto ja Invalidiliitto jättivät laatimansa säännösluonnokset sekä Heta-Liiton kesäkuussa julkistetun oikeustieteellisen tutkimuksen sosiaali- ja terveysministeriölle. Järjestöt edellyttävät, että niissä esitetyt valtiosääntöoikeudellisesti perustellut näkökohdat huomioidaan vammaislainsäädännön valmistelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriölle luovutetut säännösluonnokset


Heta-Liitto mukana vammaislakien muutoshankkeen kuulemistilaisuudessa 20.8.2014
Vammaislakien uudistus on ollut esillä jo vuosia, ja viime syksynä hanke lähti kunnolla käyntiin. Uudistuksen tavoitteena on luoda laki, joka turvaa eri vammaryhmien yhdenvertaiset palvelut.

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry on vaikuttanut uudistukseen vahvasti. Jo viime vuoden puolella Hetassa aloitettiin lakimiesten johdolla oikeustieteellinen tutkimushanke: Vieteriukkodilemma – Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin. Tutkimus on luettavissa ja ladattavissa tässä (pdf-tiedosto).

Heta-Liitto tekee tutkimushankkeen pohjalta yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa muutosehdotuksen vammaislakeihin. Muutosehdotuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä.

Vammaislakien uudistuksesta järjestetään Sosiaali- ja terveysministeriön kuulemistilaisuus keskiviikkona 20.8. klo 12–16.15. Heta-Liiton puheenjohtaja Jarmo Tiri pitää tilaisuudessa pyydetyn puheenvuoron klo 14.00 jälkeen. Kuulemistilaisuutta voi seurata suorana internetissä Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla. Tilaisuus on katsottavissa samassa osoitteessa tallenteena myös tilaisuuden jälkeen.Heta-Liitto julkisti oikeustieteellisen tutkimuksen

Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin

+ kehitystarpeet de lege ferenda  

Heta - Liitto julkisti Heta-Liiton lakimiesten OTM, FM Tanja Alatainion ja OTM Jukka Kumpuvuoren tutkimuksen henkilökohtaisen työnantajamallista ja sen häiriötilanteista. Voit ladata tutkimuksen tästä. Tutkimuksen tuloksiin perustuen julkistettiin myös lainsäädännön kehittämisehdotukset, voit tutustua niihin tästä.  Seuraa tapahtuma videolta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi toimittaja Krista Taubert. Tilaisuudessa esiintyivät tutkimuksen tekijöiden lisäksi Pekka Hallberg, korkeimman hallinto-oikeuden emerituspresidentti,  Johannes Koskinen, kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö, Johanna Karimäki, kansanedustaja, eduskunnan vammaisasioiden yhteistyöryhmän puheenjohtaja, Marja Pihnala, toimitusjohtaja, Invalidiliitto ry sekä Jarmo Tiri, puheenjohtaja Heta-Liitto. Pekka Hallbergin kommenttipuheenvuoron voit myös lukea tästä.


Virheestä toiseen

TURUN KAUPUNGILLA MERKITTÄVIÄ ONGELMIA AVUSTAJA-ASIOIDEN HALLINNOISSA. LATAA TOIMINTAOHJEET KÄYTTÖÖSI. HUOM! NYT VOIT LADATA HAKEMUKSEN, JOKA TULEE TOIMITTAA TURUN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUUN.

Turun kaupungissa on vuosia ollut erikoinen käytäntö henkilökohtaisen avun alueella. Kaupunki on ohjeistanut satoja vaikeavammaisia asiakkaita lainvastaiseen toimintatapaan väittämällä, että avustajan palkkaaminen toimeksiantosuhteeseen ei synnytä työsuhdetta. Hetan lakimiesten oikeudellisten selvitysten mukaan on selvää, että käytetty toimeksiantosuhde on työsuhde ja tällöin avustajasuhdetta täytyy tarkastella työlainsäädännön mukaisesti. Valitettavasti työoikeus on sellainen, että työnantajalla on aika monesta asiasta vastuu. Ja nyt vastuun kantajina ovat turkulaiset vaikeavammaiset, joilla on ollut tämä turkulainen avustajapalvelukäytäntö. Lopulta Turun kaupunki on vastuussa koko sopasta, sillä koko ongelma on syntynyt sen virheellisistä pakottavista oheista ja käytännöistä. 

Heta - Liitto on neuvonut Turun vammaispalvelua siitä, kuinka tilanne pitäisi hoitaa ja hallinnoida vahinkojen minimoimiseksi ja vammaisten työnantajien oikeusturvan takaamiseksi. Valitettavasti Turun vammaispalvelut jatkavat kelvottomalla, virheellisellä ja myös laittomilla ohjeilla. Heta-Liitto on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Turun vammaispalveluiden toiminnasta.

Heta-Liiton HetaHelp! -palvelu (ks alla) neuvoo kaikkia asian osapuolia. Voit ladata toimintaohjeet käyttöösi tästä. Niiden avulla saat tietoosi miten Turun vammaispalveluohjeiden kanssa kannattaa menetellä. Voit ladata hakemuksen tästä. Toimita täytetty ja allekirjoitettu hakemuksesi Turun kaupungin vammaispalveluun.

Tarkempi muistio tilanteesta tästä. Turun Sanomat uutisoi Hetan kantelusta oikeusasiamiehelle, katso tästä.


c Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto