Login
Uusi työehtosopimus astuu voimaan 1.6.2014

UUSI HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIEN VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VOIMAAN 1.6.2014 

Heta-Liiton ja JHL:n sopimuksen pohjana on työmarkkinakeskusjärjestöjen solmima työllisyys- ja kasvusopimus. Sopimuskauden ensimmäisen jakson pituus on 1.6.2014 - 31.3.2016 (22 kk). Sopimuskauden toinen jakso on 1.4.2016 – 31.1.2017 (10 kk). Toisen jakson toteutuminen edellyttää työmarkkinoiden keskusjärjestöjen sopimista sen sopimuskorotuksista. Sopimus on myös irtisanottavissa kesken sopimuskauden, mikäli uusi vammaislainsäädännön kokonaisuudistus astuu voimaan sopimuskauden aikana kuitenkin aikaisintaan 31.5.2015. Tällöin irtisanomisaika on kaksi kuukautta.

Uusi työehtosopimus kehittää osaltaan henkilökohtainen avustaja -toimialaa. Heta-Liitto ja JHL ovat myös sopineet toimialan kehittämiseen liittyvistä toimista.

Palkankorotus
Ensimmäinen palkankorotus 0,12 € tunti toteutetaan yleiskorotuksena tuntipalkkoihin 1.10.2014. Sopimuskauden jäljempi palkankorotus määrittyy myöhemmin. 
Tekstimuutokset
Työehtosopimukseen tehtiin myös tekstimuutoksia kohtiin 1 § Ulottuvuus, 2 § Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, 3 § Työsuhteen alkaminen, 4 § Työsuhteen päättyminen ja lomautus, 5 § Työaika, 9 § Muut työaikakorvaukset, 10 § Palkat, 12 § Vuosiloma, 14 § Lääkärintarkastukset, 15 § Poissaolot ja uutena kohtana ja uutena kohtana 16 § Työpaikan yhteistoiminta.

Voit ladata työehtosopimuksen pdf-muodossa tästä tai rtf-muodossa tästä.
Heta-Liiton jäsenet saavat uuden työehtosopimuksen ja siihen liittyvät toimintaohjeet sähköpostilla tai postin välityksellä.


Vuoden 2012 työehtosopimus

Henkilökohtaisten avustajien voimassaoleva työehtosopimus 

Hetan ja JHL:n sopima uusi henkilökohtaisten avustajien voimassaoleva työehtosopimus astui voimaan 1.5.2012 ja se oli voimassa 31.5.2014 saakka.

Sen tärkeimmät uudistukset olivat seuraavat:

Henkilökohtaisten avustajien palkankorotukset

Palkkojen prosenttikorotus 2,4 %, voimaantulo 1.5.20112 ja toukokuun 2012 palkanmaksun yhteydessä täysiaikaisille työntekijöille 150 € suuruinen kertaerä ja osa-aikaisille työntekijöille samassa suhteessa.

Palkkojen prosenttikorotus 1,9% voimaantulo 1.6.2013.

Työehtosopimuksen mukaisesti peruspalkan on oltava vähintään sama kuin kunnassa muissa Hetaan järjestäytyneiden työnantajien työsuhteissa noudatettu peruspalkka. Saman työnantajan eri työsuhteissa on noudatettava samaa peruspalkkaa. Kuntien on kerrottava tämä palkkataso työnantajalle, jotta säädöstä voidaan noudattaa.

 Uusina määräyksinä tähän sopimukseen tulivat säädökset ateriakorvauksesta ja täsmennyksiä arkipyhävapaaseen.
Lataa 31.5.2014 saakka voimassa oleva työehtosopimus
 
Voit lukea henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen pdf versiona tästä tai RTF-versiona tästä.

Vanha TES

Henkilökohtaisten avustajien ensimmäinen työehtosopimus ajalle 1.12.2010 - 30.4.2012

Voit ladata tästä Hetan ja JHL:n henkilökohtaisten avusatajien ensimmäiseen valtakunnalliseen työehtosopimukseen. Tämän sopimuksen voimassaolo alkoi 1.12.2010 ja päättyy 30.4.2012. Huom! Sopimuksen palkkaratkaisu  erilliseellä sopimuksella, joka löytyy tältä samalta sivulata.  
Voit ladata työehtopimuksen pdf- muodossa tästä.
 
Voit tutustua JHL:n esitykseen sopimuksesta tästä. Katso myös muistio TES tulkinnoista pdf-muodossa tästä tai rtf-muodossa tästä.
 
Hetan ja JHL:n ensimmäisen henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen palkkaratkaisu oli voimassa 1.5.2011 -30.4.2012 välisen ajan.
Lataa 30.4.2012 päättyvän työehtosopimuksen palkkaratkaisu pdf-muodossa tästä ja rtf-muodossa tästä.
 
Hetan ja JHL:n työehtosopimuksen palkkapöytäkirjassa on virhe, siitä kuinka säännöllisesti maksettava tuntipalkka voidaan laskea kuukausittain maksettavaksi palkaksi. Palkkapöytäkijassa sanotaan, että ensin lasketaan viikkotyöaika X tuntipalkka ja tämä voidaan kertoa luvulla 4,2 niin saadaan kuukausittain maksettavan palkan suuruus. Kerroin on väärä. Kertoimen täytyy olla 4,35. Katso tiedote kuukausittain maksettavan tuntipalkan laskenasta tästä.
 

ENSIMMÄINEN VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS HENKILÖKOHTAISILLE AVUSTAJILLE

MIKÄ HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUS ON?

Työehtosopimuksella on vahva asema työelämän säätelyssä. Lähes kaikilla toimialoilla on työehtosopimukset. Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on
Heta-Liiton ja JHL:n solmima valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimuksessa on määräyksiä, jotka säätelevät henkilökohtaisten avustajien työnantajien ja heidän avustajiaan sekä heidän toimintaansa työsuheessa.

Kuka työehtosopimuksesta hyötyy?
 
Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus  on normaalisitova, eli sitä on noudatettava kaikissa niissä työsuhteissa, joissa työnantaja on Heta-Liiton jäsen. Ja toisaalta, sopimusta ei voidakaan hyödyntää silloin kun työnantaja ei ole Heta-Liiton jäsen. Työehtosopimuksesta hyötyy sekä työnantaja että työntekijä.
 
Työnantajalle sopimus antaa mm:
- työaikalainsäädäntöä paremmat mahdollisuudet sopia omaan avuntarpeisiin vastaavista työajoista
- paremmat mahdollisuudet saada sopivia työntekijöitä, parantaahan työehtosopimus työsuhteen ehtoja
- hyvät pelisäännöt työsuhteen hallintaan
- mahdollisten riitojen käsittelyyn toimintamallin
 
Avustajille sopimus antaa mm:
- turvaa tietyn palkkatason
- ilta-, lauantai- ja yölisät
- lomarahan
- kokemuslisät
- 5 ylimääräistä arkipyhävapaata (tai entistä paremmat korvaukset jos silloin ollaan töissä)
- hyvät taustapelisäännöt, jonka mukaan työsuhteessa toimitaan
- mahdollisten riitojen käsittelyyn toimintamallin
 
 Täytyyko sopimus ottaa tosissaan?
 
Kyllä täytyy. Heta-Liiton lakisääteisenä tehtävänä on valvoa jäsenten toimintaa. Työehtosopimusta on noudatettava sen kaikilta osiltaan. Sopimus sisältää koko jukon säätelyä, joita kaikkia on noudatettava, kaikkien oapuolten.

Entä maksaako kunta työehtosopimuksen mukaiset korvaukset?

Kyllä maksaa, Heta-Liiton jäsenille. Työehtosopimus on osa velvoittavaa lainsäädäntöä. Työehtosopimuksen mukaiset korvaukset ovat työnantajalle lakisääteisiä, siksi ne ovat pakollisia palkkaukseen liittyviä kustannuksia myös vammaiselle työnantajalle ja siksi tulevat VPL 8 d § perusteella kunnan korvauksen piiriin.
 
Miten saat työehtosopimuksen mukaiset edut käyttöösi?

Työnantaja liittyy Heta-Liiton jäseneksi, vaikka suoraan näillä sivuilla. Tutustu ensin työehtosopimukseen ja sihen kuuluvaan palkkaratkaisuun.


Kuntien on korvattava työehtosopimuksen mukaiset kustannukset
Kunnan on korvattava vammaispalveelulain 8d§ mukaisesti työehtosopimuksen mukaiset kustannukset. Vahvistettu työehtosopimus on maassamme järjestäytyneille työnantajalle lakisääteinen kustannus. Kunnalla ei ole velvolisuutta muiden kuin Hetaan järjstätyneiden työnantajien osalta korvata työehtosopimuksen mukaisia kustannuksia.
 
Henkilökohtaisen avustajan TYÖNANTAJA todistaa kunnalle jäsenyytensä. Jäseneksi hyväksymisen yhteydessä Heta lähettää jäsenilleen jäsenmaksulaskun. Tämä lasku ja kopio maksukuitista lähetetään kunnan vammaispalveluun ja palkanlaskentaan (tai tilitoimistoon, paikkaan, jossa avustajien palkkahaallinto suoritetaan).
 
Jos kunta kieltäytyy korvaamasta TES-mukaisia kustannuksia voi Hetan jäsen ilmoittaa tästä yhdistykseen, jolloin liitto ryhtyy selvittämään asiaa.

TES ja omaiset
Henkilökohtaisten avustajien valtakunnallinen työehtosopimusta ei sovelleta kaikilkta osin työnantajan omaisiin. Taustalla on työaikalaki, joka käsittelee eri tavoin perheenjäseniä ja muita työntekijöitä. Perheenjäseniin ei sovelleta työehtosopimuksen seuraavia kohtia:
5 § Työaika, 7 § Lepoajat, 8 § Lisätyö ja ylityö, 9 § Muut työaikakorvaukset
 
Sen sijaan työehtosopimus koskee perheenjäseniä ja omaisia myös 6 § Työvuoroluettelot osalta, jotta lomakorvauksille ja sairasajan palkalle löytyy kaikissa olosuhteissa pätevä peruste.

Omaisiksi ikatsotaan työaikalain omaistulkinta, jonka mukaan omaisia ovat oma puoliso tai avupuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perheenjäsenet sekä  edellisten puolisot ja avopuolisot.


c Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto